شرکت پتروشیمی بیستون / مزایده و مناقصه

مناقصه احداث دو باب ساختمان

 

              شرکت پتروشیمی بیستون

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

بازطراحی،ارائه دستورالعمل ترمیمی،تهیه متریال و اجرای طرح پیشنهادی تقویت سقف مخزن TK-601 B

06/1401 م

الف متقاضی مناقصه : 

شرکت پتروشیمی بیستون ، کرمانشاه کیلومتر 8 جاده بیستون،  مجتمع LAB

1- امور پیمانها ( موارد قراردادی ) تلفن تماس 31731043-083

2- واحد خدمات فنی ( موارد فنی بازرسی آقای مهندس عزیزی) تلفن تماس 31731204-083

3-  واحد خدمات فنی (موارد فنی مهندسی آقای مهندس حاج علیانی ) تلفن تماس 31731221-083

ب- شرح مختصر موضوع مناقصه :

بازطراحی،ارائه دستورالعمل ترمیمی،تهیه متریال و اجرای طرح پیشنهادی تقویت سقف مخزن TK-601B .

سقف مخزن TK-601B شرکت پتروشیمی بیستون بر اثر تزریق گاز نیتروژن به زیر سقف جهت BLANKETING سیال نفت سفید ، ورق های ROOF دچار نوسان و اعوجاج گشته که این موجب شکسته شدن جوش های سقف و اتصالات گردیده است .

ج تضمین شرکت در مناقصه :

600.000.000 ( ششصد میلیون ) ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی .

د محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها : 

1- محل دریافت اسناد :

کرمانشاه ، کیلومتر 8 جاده بیستون ، شرکت پتروشیمی بیستون .  تلفن : 31731041-083 .

2- زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/08  لغایت 1401/09/16 .

3- زمان تحویل پیشنهاد ها : تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/29به آدرس کرمانشاه امور پیمانها .

4- جلسه بازدید ، پرسش و پاسخ و توضیح اسناد : مورخه 1401/09/22 ساعت 10 صبح به آدرس مناقصه گزار .                       

شرکت هایی که آمادگی انجام موضوع فوق را دارند می توا نند جهت خرید اسناد مناقصه ، تقاضای کتبی خود را همراه فیش بانکی به مبلغ پانصد هزار ریال(غیر قابل استرداد) به حساب جام بانک ملت شماره 96/65472029 به نام پتروشیمی بیستون ارائه و به نشانی مناقصه گزار مراجعه نمایند . مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی بیستون