آلکیل بنزن خطی : Linear Alkyle Benzene

(Linear Alkyl Benzene) : L.A.B 

محصول اصلی شرکت بوده که از واکنش منو الفین های خطی با حلقه بنزن و در مجاورت کاتالیست اسید HF تولید می گردد. این محصول در کارخانجات تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی به عنوان مواد اصلی و پایه مصرف می شود.

 رسانه جدید

آلکیلات سنگین : ( Heavy Alkyl Benzene)

H.A.B : (Heavy Alkyl Benzene)

یکی دیگر از محصولات جانبی در فرایند  واکنش آلکیلاسیون بوده که بصورت مواد افزودنی به روغنهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

رسانه جدید

نرمال پارافین : Normal Paraffin

 :(NORMAL PARAFFIN)N.P  

برش خطی استخراج شده از بخش میانی نفت سفید با رنج کربنی C10-C13 می باشد.

کاربرد های برش مذکور می توان به تولید LAB ( ماده اولیه شوینده ها ) و استفاده بعنوان حلال در واحد های پلیمریزاسیون اشاره نمود.

نرمال پارافین : Normal Paraffin