آلکیل بنزن خطی : Linear Alkyle Benzene

L.A.B :Linear Alkyl Benzene

محصول اصلی شرکت بوده که از واکنش منو الفین های خطی با حلقه بنزن و در مجاورت کاتالیست اسید HF تولید می گردد. این محصول در کارخانجات تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی به عنوان مواد اصلی و پایه مصرف می شود.

آلکیلات سنگین : Heavy Alkyl Benzene

H.A.B : Heavy Alkyl Benzene 

یکی دیگر از محصولات جانبی در فرایند واکنش آلکیلاسیون بوده که بصورت مواد افزودنی به روغنهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

نرمال پارافین : Normal Paraffin

Normal PARAFFIN : (NP) 
برش خطی استخراج شده از بخش میانی نفت سفید با رنج کربنی C10-C13 می باشد. از جمله کاربرد های برش مذکور می توان به تولید LAB ( ماده اولیه شوینده ها ) و استفاده بعنوان حلال در واحد های پلیمریزاسیون اشاره نمود.