فهرست محصولات | آلکیلات سنگین

آلکیلات سنگین (H.A.B )

2

یکی دیگر از محصولات جانبی در فرایند واکنش آلکیلاسیون بوده که بصورت مواد افزودنی به روغنهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.