فهرست محصولات | نرمال پارافین

نرمال پارافین

Normal Paraffin

برش خطی استخراج شده از بخش میانی نفت سفید با رنج کربنی C10-C13 می باشد.