فهرست محصولات | الکیل بنزن خطی

آلکیل بنزن خطی

Linear Alkil Benzene

محصول اصلی شرکت بوده که از واکنش منو الفین های خطی با حلقه بنزن و در مجاورت کاتالیست اسید HF تولید می گردد.